Hóa đơn ủy thác xuất khẩu

Đã xem: 2,085
Hỏi : Công ty chúng tôi là đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa (trực tiếp ký hợp đồng với bên nước ngoài). Xin cho đơn vị tôi hỏi sau khi bên nước ngoài nhận hàng thì bên nhận ủy thác xuất khẩu có phải xuất hóa đơn cho phía nước ngoài ko? Nếu có, đơn vị có được hạch toán vào doanh thu của đơn vị ko? Câu trả lời hay

Hỏi : Công ty chúng tôi là đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu hàng hóa (trực tiếp ký hợp đồng với bên nước ngoài). Xin cho đơn vị tôi hỏi sau khi bên nước ngoài nhận hàng thì bên nhận ủy thác xuất khẩu có phải xuất hóa đơn cho phía nước ngoài ko? Nếu có, đơn vị có được hạch toán vào doanh thu của đơn vị ko?

Hóa đơn ủy thác xuất khẩu

Câu trả lời hay nhất:  Theo quy định tại điểm 5(5.3), mục IV, phần B – Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng thì trường hợp công ty ký hợp đồng nhận ủy thác xuất khẩu trực tiếp với nước ngoài, công ty chỉ hưởng hoa hồng ủy thác xuất khẩu thì lập hóa đơn chứng từ như sau (ngoại trừ những hồ sơ liên quan đến thủ tục hải quan): 
- Khi công ty đi ủy thác xuất khẩu hàng hóa để vận chuyển đến cửa khẩu hay đến nơi làm thủ tục xuất khẩu, nếu chưa có căn cứ để lập hóa đơn GTGT thì công ty ủy thác sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ do Bộ Tài chính (Tổng cục thuế) phát hành kèm theo Lệnh điều động nội bộ làm chứng từ lưu thông hàng hóa trên thị trường. Sau khi làm xong thủ tục cho hàng hóa xuất khẩu, có xác nhận của cơ quan Hải quan, căn cứ vào chứng từ đối chiếu, xác nhận về số lượng, giá trị hàng hóa thực tế xuất khẩu của công ty nhận ủy thác xuất khẩu, công ty đi ủy thác xuất khẩu lập hóa đơn GTGT cho công ty nhận ủy thác xuất khẩu với thuế suất GTGT 0%. 
- Công ty nhận ủy thác xuất khẩu không phải lập hóa đơn GTGT cho bên nước ngoài đối với hàng hóa nhận ủy thác xuất khẩu. 
- Sau khi hoàn thành dịch vụ ủy thác xuất khẩu, công ty nhận ủy thác phải lập hóa đơn GTGT cho bên ủy thác về tiền hoa hồng ủy thác xuất khẩu. 
Tại điểm 2(2.1), mục IV- Thông tư số 89/2002/TT-BTC hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QD-BTC, ngày 31-12-2001 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định: “Doanh thu là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế toán, phát sinh từ các hoạt động SXKD thông thường của doanh nghiệp, góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.” Khoản thu tiền hàng xuất khẩu ủy thác từ bên nước ngoài không góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu (công ty thanh toán lại cho bên ủy thác), do đó công ty không ghi nhận vào doanh thu kế toán.

Đăng bởi Minh Thiện 2085

Chuyên mục: Kế toán XNK ủy thác

Tin nổi bật Kế toán XNK ủy thác

Ủy thác, ủy thác nhập khẩu, hàng nhập khẩu ủy thác, kế toán xuất nhập khẩu ủy thác, hạch toán nhập khẩu ủy thác